Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

pro webové stránky www.razytka.cz

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví společnost freedom unicorn s. r. o., IČO: 08798613, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 48/25, Lipník nad Bečvou I-Město, Lipník nad Bečvou, PSČ: 751 31,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 80843
(dále též jako „freedom unicorn“) využívá a chrání informace, které freedom unicorn poskytnete při užívání těchto webových stránek (www.razytka.cz).

Freedom unicorn se zavazuje zajistit ochranu Vašich osobních údajů. Ujišťujeme vás, že pokud freedom unicorn při užívání těchto webových stránek poskytnete informace, na jejichž základě vás je možno identifikovat, bude jakékoli užití takových informací realizováno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Freedom unicorn je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů jednostranně měnit či doplňovat. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů tak, aby užití a ochrana vašich osobních údajů ze strany freedom unicorn byla v souladu s Vašimi představami. Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2021.

Užíváním webových stránek razytka.cz uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s těmito zásadami ochrany osobních údajů. 

 

Jaké údaje shromažďujeme

  • jméno a příjmení, obchodní firma
  • IČO
  • adresu bydliště či sídla
  • kontaktní informace včetně e-mailové adresy
  • bankovní spojení
  • IP adresa, cookies, typ použitého webového prohlížeče, počet návštěv, průměrná doba strávená na našem webu, zobrazené stránky.

Jak nakládáme se shromážděnými údaji

Informace požadujeme z důvodu jejich zpracování pro účely zřizování, kontroly a správy uživatelských účtů, plnění všech povinností dle uzavřených smluv, výkon a ochranu všech práv freedom unicorn dle takových smluv a dle zákona, plnění zákonných povinností, zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech a službách freedom unicorn, zlepšení produktů a služeb freedom unicorn, a dále nabízení produktů a služeb freedom unicorn. Poskytnuté informace mohou být rovněž využity pro marketingové účely, zejména za účelem zasílání propagačních e-mailů o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných obdobných informací, o kterých se domníváme, že by pro Vás mohly být přínosné. Příležitostně mohou být takto poskytnuté údaje využity rovněž pro účely průzkumu trhu. Informace můžeme dále využít k přizpůsobení webových stránek Vašim zájmům.

Freedom unicorn shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění uvedeného účelu. Freedom unicorn zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů.

 

Zabezpečení údajů

Usilujeme o maximální ochranu získaných osobních údajů. S cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje, jsme zavedli přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďujeme online.

 

Jak používáme soubory cookies

Soubor cookie je malý soubor, který si od uživatele vyžádá povolení k umístění na pevný disk počítače. V okamžiku udělení souhlasu a umístění cookies na pevný disk dojde k zahájení analýzy návštěvnosti webových stránek, podávání informací o přístupu k určitým webovým stránkám, možnost vylepšovat webové stránky aj. Soubory cookies umožňují webovým aplikacím přizpůsobit obsah webových stránek zjištěným preferencím a potřebám, a to na základě uchování a využití poskytnutých údajů. Cookies freedom unicorn v žádném případě neposkytují přístup k Vašemu počítači ani žádné informace o Vás, a to s výjimkou údajů, které jste se s námi rozhodli sdílet v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Máte možnost volby přijmout/odmítnout využití cookies. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, nicméně bývá možno upravit nastavení prohlížeče tak, aby cookies automaticky odmítl. Odmítnutí cookies však může omezit využití webové stránky.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky freedom unicorn obsahují odkazy na jiné webové stránky. V případě využití odkazu na jiné webové stránky mějte na paměti, že se jedná o stránky, nad nimiž nemá freedom unicorn žádnou kontrolu, a nenese tak odpovědnost za ochranu osobních údajů, které poskytnete při návštěvě takových webových stránek, na jejichž užití se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Externí internetové stránky mají vlastní směrnice o ochraně osobních údajů, které nejsou závislé na webové stránce freedom unicorn.

Kontrola nakládání s osobními údaji

Freedom unicorn osobní údaje neprodává, nedistribuuje, nepronajímá ani jinak nezpřístupňuje třetím stranám, není-li k tomu oprávněn/povinen na základě zákona nebo ujednání se subjektem ochrany osobních údajů.

Máte právo žádat o sdělení podrobností o osobních informacích, které o vás freedom unicorn uchovává. Pokud se domníváte, že takto zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné, kontaktujte prosím neprodleně freedom unicorn, aby mohlo dojít k bezodkladné opravě takové informace.

 

Pokud máte k těmto zásadám ochrany osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte nás na: hezkyden@razytka.cz.